மருந்துகளை உபயோகிக்க சரியான வழி 

மகளிர்
Typography

நம் வீடுகளில்  உள்ள குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி, காய்ச்சல்,  இருமல், வயிற்றுப் போக்கு  போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவே முடியாது.   அடிக்கடி கிளினிக்குகளிலும் மருத்துவமனைகளிலும் கொடுக்கப்படும் மருந்துகளை அடுத்த முறையும் பயன்படுத்தலாமே என மீதமுள்ள மருந்துகளை நமது தாய்மார்கள் பத்திரப்படுத்துவது வழக்கம். ஆனால், இப்படியே மருந்து பெட்டிகளில் குவியும் மருந்துகளை என்றாவது ஒருநாள் அவசரத்துக்குத் தேடும் போது, எந்த மருந்து எப்போது வாங்கியது என்றே தெரியாமல் தலை சுற்றும். இத்தகைய பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம். 

குழந்தைகளுக்குப் பயன்படுத்தும் மருந்துகளில் மேற்புறப் பெட்டியில் அதனை உபயோகிக்கத் துவங்கிய நாளை குறித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

மரு‌ந்து, மா‌த்‌திரைக‌ள் குழ‌ந்தைக‌ளி‌ன் கைக‌ளி‌ல் படாம‌ல் இரு‌‌க்கு‌ம்படி வை‌க்கவு‌ம்.

க‌ண்க‌ள் படு‌ம் இட‌த்‌தி‌ல் ‌தினமு‌ம் போடு‌ம் மரு‌ந்து, மா‌த்‌திரைகளை வையு‌ங்க‌ள். மற‌ந்து ‌வி‌ட்டாலு‌ம் பா‌ர்‌க்கு‌ம்போது ஞாபக‌த்‌தி‌ற்கு வரு‌ம்.

ஒ‌வ்வொரு‌வரு‌க்குமான மரு‌ந்துகளை‌த் த‌னி‌த்த‌னியாக ப‌த்‌‌திர‌ப்படு‌த்து‌ங்க‌ள். சூ‌ரிய அ‌ல்லது ‌மி‌ன்‌விள‌க்கு வெ‌ளி‌‌ச்ச‌ம், கா‌ற்று படாத இட‌த்‌தி‌ல் மரு‌ந்துகளை வை‌ப்பது ‌ந‌ல்லது.

தூ‌க்‌கி‌ப் போடு‌ம் மரு‌ந்துகளையு‌ம் பாதுகா‌ப்பாக அ‌ப்புற‌ப்படு‌த்து‌ங்க‌ள்.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS