தமிழ்ப்பள்ளிகளும் எதிர்காலமும்

தமிழ்ப்பள்ளிகளும் எதிர்காலமும் 

கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி

இடம்: Aryan Restaurant@ Quality Hotel, Jalan Raja Laut, KL

திகதி: 13 நவம்பர் 2016 மாலை 3 மணிக்கு

 

தொடர்புக்கு: 014-6508005

தமிழ்ப்பள்ளிகளும் எதிர்காலமும் 

கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி

இடம்: Aryan Restaurant@ Quality Hotel, Jalan Raja Laut, KL

திகதி: 13 நவம்பர் 2016 மாலை 3 மணிக்கு

 

தொடர்புக்கு: 014-6508005